Obchodní podmínky společnosti RYOR a.s.


Číslo účtu pro platby 162576715/0600


I. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti, vzniklá mezi prodávajícím a kupujícím, v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu RYOR, telefonicky, emailem, faxem, v prodejně prodávajícího anebo v rámci návštěvy obchodního zástupce prodávajícího. Internetový obchod RYOR je prodávajícím provozován na webových adresách www.ryor.cz. Prodávajícím je společnost RYOR a.s., se sídlem Praha 5, Pod Spiritkou 2977/4, PSČ 15000, IČ: 26746042, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8049 (dále jen „prodávající“). Kupujícím spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, výrobky nakupuje za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky (dále jen „kupující spotřebitel“). Kupujícím podnikatelem je jiná fyzická nebo právnická osoba, která není spotřebitel, a která při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, výrobky nakupuje za účelem podnikání s těmito výrobky a je registrována u prodávajícího a jeho registrace je prodávajícím přijata (dále jen „kupující podnikatel“). Pokud v těchto obchodních podmínkách není uvedeno výslovně, že se jednotlivá ustanovení vztahují pouze na kupujícího spotřebitele, vztahují se na kupujícího podnikatele i na kupujícího spotřebitele (kupující spotřebitel a kupující podnikatel dále společně jen „kupující“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, rámcových kupních smluv i smluv o výhradním prodeji (dále jen „kupní smlouva“). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.3. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, či otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.

II. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující může objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím pouze prostřednictvím internetového obchodu RYOR, v prodejně prodávajícího, telefonicky, emailem, faxem anebo v rámci návštěvy obchodního zástupce prodávajícího. V případě uzavření smlouvy přímo v provozovně prodávajícího se neuplatní zejména práva kupujícího spotřebitele při uzavírání smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku.

2.2. Webové stránky obchodu obsahují veškeré informace o zboží vyrobeného společností RYOR a.s., označeného chráněným vzorem „RYOR“, o dalším doplňkovém zboží prodávaném prodávajícím, nebo dalšími službami poskytovanými prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů a služeb a aktuální dostupnosti zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové stránky obchodu obsahují dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (externí dopravci i vlastní doprava). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla uvedené ve webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Veškerá prezentace produktů umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem vzniká teprve doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou.

2.4. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ na stránce pokladny. Kupující může zaslat prodávajícímu písemnou objednávku zpracovanou na základě nabídky zboží a služeb prodávajícího s uvedením lhůty, ve které musí být prodávajícím přijata nebo odmítnuta. Objednávku lze zrušit, pokud zrušovací projev kupujícího dojde prodávajícímu před potvrzením objednávky z jeho strany. Objednávka se zasílá na adresu expedičního oddělení prodávajícího v provozovně Kyšice, Karlovarská 207, 273 51 Unhošť, a to poštou, faxem na tel.č. 277001280, anebo e-mailem expedice@ryor.cz

2.5. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při registraci nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávek (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, cena, předpokládané náklady na dopravu a další) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě telefonických objednávek a osobních odběrů kupujícího, a rovněž pak v případě, kdy nedošlo k písemné akceptaci objednávky kupujícího, je dílčí kupní smlouva uzavřena okamžikem faktického odběru a/nebo dodání zboží kupujícímu ze strany prodávajícího.

2.6. Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči prodávajícímu a následně učiní u prodávajícího objednávku, je prodávající oprávněn akceptovat tuto objednávku až v okamžiku úplného zaplacení veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu po datu splatnosti. Okamžikem úplného zaplacení se rozumí den připsání dlužné částky na bankovní účet prodávajícího nebo den úhrady dlužné částky v hotovosti.

2.7. Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího podle odst. 2.3. tohoto článku. Potvrzení objednávky je možné učinit zejména emailem. Kupující je vázán obchodními podmínkami od okamžiku uzavření smlouvy.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. Ceny a platnost nabídky

3.1. Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

3.2. Ceny v internetovém obchodě RYOR se zobrazují v ceníku zboží, nebo na detailu karty zboží. Ke kupní ceně bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši a v souladu se zákony či mezinárodními smlouvami. Toto ustanovení nebrání sjednání odlišné ceny mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem, než je cena uvedená v cenících, v návaznosti na množství odebraného zboží apod.

3.3. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud je již zboží objednáno (případně uzavřena kupní smlouva), platí cena zboží, za kterou bylo objednáno bez ohledu na pozdější změny.

IV. Slevy, slevové kupóny, dárkové poukazy

4.1. V internetovém obchodě RYOR jsou poskytovány různé druhy slev (věrnostní, objemové, apod.). Každá sleva či slevový kupón má vlastní pravidla pro užití, která je třeba dodržovat. Slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.2. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kupónu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného slevového kupónu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou tato pravidla podrobně popsána. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

4.3. V případě nedodržení platebních podmínek kupujícího podnikatele je prodávající oprávněn snížit resp. zrušit dohodnuté slevy a rovněž zastavit dodávky zboží, aniž by to pro prodávajícího představovalo porušení kupní smlouvy.

4.4. V případě prodlení kupujícího podnikatele se zaplacením kupní ceny zaniká nárok kupujícího podnikatele na jakoukoli slevu a prodávající je oprávněn požadovat po něm cenový rozdíl mezi dodávkou zboží bez slevy a se slevou. Nárok prodávajícího na náhradu případné škody, která mu prodlením kupujícího podnikatele vznikne, není těmito ujednáními dotčen.

4.5. Při objednávce kupujícího, který je držitelem kódu pro slevu je nutné uvést v rozhraní e-shopu v nákupním košíku v kolonce KÓD POŽADOVANÉ SLEVY a potvrdit tlačítkem uplatnit. Po vyhodnocení bude kupujícímu přidělena příslušná sleva.

4.6. Dárkové poukazy zakoupené v e-shopu prodávajícího lze uplatnit pouze v jeho e-shopu. V prodejnách prodávajícího tuto poukázku s unikátním ID uplatnit nelze. Při uplatnění internetového poukazu musí hodnota nákupu převyšovat hodnotu poukazu, v opačném případě se vzniklý rozdíl kupujícímu nevrací.

4.7. Prodávající poskytuje slevy výhradně na své kosmetické výrobky vyráběné pod ochrannou známkou RYOR.

V. Platební podmínky

5.1. Kupní cenu za zboží je kupující povinen zaplatit jedním z následujících způsobů. Kupující může způsoby volit, nicméně výběr bezhotovostní platby na fakturu po dodání zboží podléhá předchozímu souhlasu prodávajícího. Bez souhlasu prodávajícího nemůže kupující volit bezhotovostní platbu až po dodání zboží.

5.1.1. Dobírka – kupní cenu za zboží platí kupující při převzetí zboží od přepravní společnosti, a to poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
5.1.2. Hotově (osobní odběr) – kupní cenu za zboží platí kupující v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v provozovně prodávajícího. Osobní odběr je v souladu s těmito podmínkami možný teprve poté, kdy kupující obdrží sdělení, že zboží je připraveno k osobnímu odběru na uvedené adrese.
5.1.3 U kupujícího podnikatele bezhotovostní platbou na základě daňového dokladu – faktury se sjednanou splatností.
5.1.4. Hotově (doprava prodávajícího) - pokud prodávající zajišťuje pro kupujícího dopravu zboží vlastním dopravním prostředkem zaplatí kupující kupní cenu při převzetí zboží.
5.1.5. Platba online (předem) prostřednictvím – kupující si zvolí, zda chce zboží uhradit formou online převodu přes internetové bankovnictví, platbou platební kartou nebo bankovním převodem nebo prostřednictvím služby GoPay.

5.2. V případě platby v hotovosti při osobním odběru anebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby, pro všechny způsoby bezhotovostní platby, je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby.

5.3. Před plněním objednávky kupujícího podnikatele je prodávající v návaznosti na množství objednaného zboží, předchozí obchodní spolupráci a další okolnosti, oprávněn požadovat zálohu na kupní cenu ve výši až 100% ceny včetně DPH.

5.4 V případě prodlení kupujícího podnikatele s úhradou kupní ceny, je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 15% ročně z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího podnikatele s úhradou kupní ceny, je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu z příčiny prodlení kupujícího podnikatele vznikne.

5.5 Kupující souhlasí s tím, že účtenku / fakturu může obdržet od prodávajícího v elektronické podobě, a to na emailovou adresu kupujícího.

VI. Výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody na zboží

6.1. Prodávající si po dohodě s kupujícím sjednává k veškerému zboží dodávanému prodávajícím a dílčích kupních smluv tzv. výhradu vlastnického práva ve smyslu ust. § 2132 občanského zákoníku, podle které se kupující stane vlastníkem zboží dodaného prodávajícím teprve úplným zaplacením kupní ceny. Pro případ, že kupující podnikatel zboží zcizí ještě před úplným zaplacením kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ. Pro případ řádného a včasného neuhrazení faktur kupující podnikatele zmocňuje prodávajícího k odvozu zboží z místa jeho podnikání v hodnotě odpovídající výši jeho dluhu po splatnosti.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Prodávající může na základě objednávky kupujícího podnikatele a na jeho náklady zajistit přepravu zboží na místo určení, stanovené kupujícím podnikatelem. Nebezpečí škody na zboží přechází v těchto případech na kupujícího podnikatele předáním zboží prodávajícím prvnímu dopravci nebo jakékoli třetí osobě, která se prokáže zmocněním kupujícího podnikatele k převzetí, resp. provedení přepravy objednaného zboží na místo určení.

6.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího také v okamžiku, kdy mělo být zboží kupujícím převzato, v případě, že se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

VI. Výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Po obdržení objednávky prostřednictvím internetového obchodu RYOR nebo jiným způsobem zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího automatické potvrzení této objednávky. Objednané zboží v případě, že je dostupné, je vypraveno nejpozději do pěti pracovních dnů, pokud kupující neurčí jinak.

7.2. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího vypravit v uvedeném termínu, nebo se jedná o zboží, které není skladem, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s návrhem termínu dodání či návrhem řešení. Kupující je poté sdělí prodávajícímu, zda souhlasí s novým termínem dodání, návrhem řešení anebo zda objednávku ruší. V případě, že nový termín dodání nebude kupujícím do 10 dní od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit, bez sankcí pro obě strany.

7.3. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně dopravce.

7.4. Požaduje-li kupující pozdější termín dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, je kupující povinen toto uvést v objednávce. Požaduje-li kupující pozdější den dodání, než byl prodávajícím sdělen při potvrzení objednávky, je kupující povinen toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky, či obdržení termínu dodání stanoveného prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škodu vzniklou prodávajícímu spojenou s případným nepřevzetím, či nedodáním zboží ve stanoveném, či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný kupujícím je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím.

7.5. Je-li zboží dopravováno a skladováno a manipulováno s ním za podmínek níže uvedených, ručí prodávající za jeho jakost do konce doby spotřeby. Doba spotřeby je uvedena na spotřebitelských obalech zboží. Pro kupujícího podnikatele je doba spotřeby a datum výroby zboží uvedeno na každém obchodním resp. expedičním balení.

7.6. Obaly zboží jsou rozlišeny na přepravní (skupinové, obchodní) a spotřebitelské. Přepravní obaly plní funkci manipulační a ochrannou pro spotřebitelské balení. Prodávající vybírá pro dopravu svého zboží přepravní obaly poskytující maximální ochranu spotřebitelského balení. Přesto je nutné manipulovat se zbožím s vysokou opatrností s baleními nebouchat, neházet zkrátka manipulovat tak, aby nedošlo k nárazům a deformacím. Při manipulaci je nutné brát zřetel na to, že je přípravek ve většině případech tekutý a umístěn v křehkém plastovém obalu.

VIII. Způsob a místo dodání

8.1. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Pokud není v objednávce kupujícího podnikatele uvedeno jinak, je místem dodání zboží provozovna RYOR a.s., Karlovarská 207, 273 51 Kyšice.

8.2. Při osobním odběru zboží je kupující e-mailem informován, jakmile je objednané zboží připraveno k odběru, a také o době, kdy si zboží může převzít. Odběrné místo zvolené kupujícím v objednávce je závazné a není možné jej měnit.

8.3. Pokud kupující v objednávce zvolí dodání zboží prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno kupujícímu okamžikem jeho předání tomuto dopravci k přepravě. Zboží dodávané prostřednictvím dopravce je zasíláno na dobírku nebo obyčejnou zásilkou (při platbě předem), případně rozvozem prodávajícího. Pokud prodávající zajišťuje pro kupujícího podnikatele dopravu zboží vlastním dopravním prostředkem, je oprávněn účtovat kupujícímu podnikateli tuto službu podle podmínek písemné dohody uzavřené za tím účelem s kupujícím podnikatelem.

8.4. Zboží je dodáváno vždy na adresu uvedenou kupujícím v objednávce (místo dodání).

8.5. Kosmetické výrobky – zboží se dopravují v běžných, krytých, čistých dopravních prostředcích, chráněné před povětrnostními vlivy při teplotě +5°C až +25°C. Výrobky musí být dopravovány vždy v poloze dnem dolů, resp. uzávěrem vzhůru.

8.6. Kosmetické výrobky – zboží se skladují v suchých, krytých, čistých skladech při teplotě +5°C až +25°C, chráněné před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením. Výrobky musí být skladovány vždy v poloze dnem dolů resp. uzávěrem vzhůru.

IX. Doprava – Cena poštovného

9.1. Není-li kupujícím podnikatelem určeno, volba dopravce přísluší prodávajícímu. Cenu dopravy hradí kupující. Zboží prodávající dodává primárně prostřednictvím České pošty jako obchodní balík, doporučený balík (pouze do hmotnosti 2kg) nebo prostřednictvím celostátní zásilkové expresní služby PPL. Doručení je zpravidla do 24 hodin od předání zboží dopravci. Pokud nebude kupující na adrese uvedené v objednávce k zastižení, bude o možnosti vyzvednutí zásilky na poště informován oznámením o uložené zásilce. Doba uložení na poště je maximálně 7 kalendářních dnů.

9.2. Kupující může pro dopravu objednaného zboží zvolit i službu Zásilkovna, která na jeho účet obstará přepravu zásilky do určitého výdejního místa.

9.3. Cena za dodání je splatná spolu s úhradou kupní ceny za zboží, není-li dohodnuto jinak.

9.4. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě odmítnutí převzetí zboží z jiných než zákonem stanovených důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu tímto jednáním způsobena.

9.5. V případě, že si kupující nevyzvedne při osobním odběru dle čl. VIII. odst. 8.2. těchto obchodních podmínek objednané zboží ve sjednaném odběrném místě v dohodnutém ani dodatečném termínu, může prodávající odstoupit od smlouvy, a to druhý den po uplynutí dodatečného termínu pro převzetí zboží. Dodatečný termín pro převzetí zboží je oprávněn jednostranně stanovit prodávající po uplynutí sjednaného termínu odběru.

9.6. Prodávající odpovídá kupujícímu podnikateli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu ustanovení § 2095 a následujících občanského zákoníku. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující podnikatel nároky vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2106 a následujících občanského zákoníku. Tyto nároky musí kupující podnikatel uplatnit v souladu s čl. X těchto obchodních podmínek.

9.7. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po převzetí zásilky, nejdéle však do 48 hodin od převzetí, a oznámit případné nedostatky prodávajícímu, nebylo-li mezi stranami ujednáno jinak. Případné poškození balíku nebo zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Neprovede-li kupující podnikatel prohlídku zboží v uvedené lhůtě, pozbývá právo z vad, které mohly a měly být touto prohlídkou zjištěny. Pokud je zboží odebíráno osobně, je kupující povinen provést prohlídku zboží při převzetí.

9.8. V případě, že kupující řádně nepřevezme zaslané zboží, je povinen uhradit škodu, kterou tím prodávajícímu způsobil.

X. Práva z vadného plnění

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel zboží převzal:
10.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
10.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
10.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
10.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
10.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2. a v čl. 10.5. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

10.5. Prodávající odpovídá kupujícímu podnikateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu podnikateli, že v době, kdy kupující zboží převzal, je zboží předáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. V případech, kdy není jakost a provedení ujednáno, potom v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za poškození zboží v průběhu dopravy odpovídá dopravce a veškeré nároky musí kupující podnikatel uplatnit u dopravce v souladu s podmínkami dopravce.

10.6. Za poškození zboží v průběhu dopravy odpovídá dopravce a veškeré nároky musí kupující podnikatel uplatnit u dopravce v souladu s podmínkami dopravce. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození dodaného zboží prostřednictvím dopravce, je povinen nejpozději do 48 hodin od jeho dodání toto poškození uplatnit u dopravce a informovat prodávajícího. Za poškození zboží (mechanické, praskliny, apod.) odpovídá dopravce. Pokud nebude poškození zboží uplatněno u dopravce podle podmínek dopravce, není možné tyto vady odstranit a prodávající nenese za tyto vady odpovědnost.

10.7. Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci nebo obalu, může kupující požadovat jen výměnu součásti nebo obalu; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

10.8. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

10.9. Nespokojenost s bezvadným zbožím (např. s konzistencí, s vůní, apod.) není důvodem k uznání reklamace a kupujícímu nevznikají práva z vadného plnění. Chybný výběr zboží, který je ale jinak bez vad není vadou zboží a kupujícímu nevznikají práva z vadného plnění.

XI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele
11.1. Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

11.2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických nebo zdravotních důvodů jej není možné vrátit.

11.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud bude v případě odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávajícím uloženo na odběrném místě na náklady kupujícího spotřebitele. Kupující spotřebitel bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, e-mailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

11.5. V případě dárkového poukazu zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu RYOR má kupující spotřebitel k dispozici lhůtu 14 (čtrnácti) dnů od data převzetí dárkového poukazu, aby uplatnil svoje právo na odstoupení od kupní smlouvy, avšak s výhradou, že jeho dárkový poukaz nebyl použit v celé své hodnotě ani částečně před vypršením této lhůty.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího podnikatele
11.6. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo předáno k přepravě nebo je připraveno k převzetí na odběrném místě. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, okamžikem kdy je odstoupení v písemné formě doručeno prodávajícímu; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé strany.

11.7. Pokud je zboží dodáváno v obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení od smlouvy nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu za znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

11.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující podnikatel od kupní smlouvy, nese kupující podnikatel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.9. Odstoupí-li kupující podnikatel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu podnikateli dříve, než mu kupující podnikatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud bude v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podnikatelem vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávajícím uloženo na odběrném místě na náklady kupujícího podnikatele. Kupující podnikatel bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, e-mailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

Společné ustanovení k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
11.10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a nárok na náhradu nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vrácením zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího podnikatele na vrácení kupní ceny.

11.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
11.12. Kromě případů odstoupení od smlouvy speciálně v těchto obchodních podmínkách zakotvených má prodávající právo odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

11.13. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

11.14. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění smlouvy.

11.15. O odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

XII. Zrušení objednávky učiněné za pomoci prostředků komunikace na dálku

12.1. Kupující má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Zrušení objednávky je kupující povinen oznámit prodávajícímu buď e-mailem, nebo písemně. V případě, že kupující zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude za zrušení objednávky účtován žádný poplatek. V případě, že objednávka byla již vyřízena a zboží bylo expedováno, nelze dále objednávku zrušit a kupující je povinen zásilku převzít.

12.2. Kupující je oprávněn zrušit výše uvedeným způsobem také objednávku zboží, které bylo pro zákazníka speciálně objednáno či upraveno. V takové případě je ale prodávající oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 50 % z prodejní ceny zboží.

XIII. Ochrana osobních údajů

13.1. Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů kupujícího ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). Prodávající se GDPR při zpracování osobních údajů kupujícího řídí a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR.

13.2. Při registrování uživatelského účtu a uzavření kupní smlouvy dochází k předání osobních údajů kupujícího prodávajícímu a jejich následnému zpracování prodávajícím. Osobními údaji, které bude prodávající o kupujícím zpracovávat, jsou jeho jméno, bydliště, email, telefon, datum narození a IČO a DIČ pokud je kupující vyplní.

13.3. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a její naplnění. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu plnění smlouvy, běhu záruční doby a 10 let po ukončení záruční doby jako důkaz proti právním nárokům. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelským účtem budou zpracovávány 10 let po posledním přihlášení, pokud kupující svůj účet nezruší dříve. K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci prodávajícího a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci prodávajícího. Prodávající je dále oprávněn předat kontaktní osobní údaje kupujícího za účelem dopravy zboží dopravci. Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

13.4. Kupující má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

13.5. Kupující může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

13.6. Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se prodávající řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, které může kupující v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

13.7. Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookies, které se ukládají na serveru uživatele.

XIV. Další práva a povinnosti smluvních stran

14.1. Pro jakékoliv použití fotografií, názvů, textů k produktům a dalších údajů ke zboží z internetového obchodu a webové prezentace RYOR je nutný předchozí písemný souhlas prodávajícího.

14.2. Stížnosti a připomínky vyřizuje prodávající v souladu s platnými právními předpisy, kdy stížnosti a připomínky může kupující uplatnit v kterékoliv značkové prodejně prodávajícího, na tel. č.: +420 317 071 510, nebo na e-mailové adrese ryor@ryor.cz

14.3. Záruka za jakost zboží u kupujícího podnikatele se řídí, pokud není stanoveno kupní smlouvou jinak, ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku. Prodávající odpovídá za vady vzniklé v průběhu záruční doby zboží avšak pouze v případě dodržení podmínek přepravy, manipulace a skladování zboží podle těchto obchodních podmínek, a to do data jeho doporučené spotřeby, které je uvedeno na obalu každého výrobku. Reklamace zboží musí být podána vždy písemnou formou. Kupující podnikatel je přitom povinen předložit zboží prodávajícímu v původním obalu vč. příslušného dokladu o zaplacení a dodacího listu. Prodávající je povinen vyřídit uplatněnou reklamaci rovněž v písemné podobě nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení písemné reklamace kupujícího.

14.4. Kupující souhlasí se zasíláním daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

14.5. Kupující podnikatel není oprávněn bez předchozího souhlasu prodávajícího vyvážet zboží, označené chráněným vzorem „RYOR“, mimo území České republiky. Při porušení této podmínky má proti němu prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každou takovou vyvezenou dodávku zboží „RYOR“ do zahraničí.

14.6. Kupující podnikatel se zavazuje dodržovat cenovou politiku značky RYOR, která mu je představena v listinné podobě formou doporučených cen pro zákazníky stran kupujícího podnikatele. Ceny pro konečné spotřebitele nesmí být v žádném případě nižší než jsou ceny na oficiálním e-shopu Ryor.

14.7. Kupující podnikatel bere na vědomí, že značka RYOR je registrována jako ochranná známka a je vlastnictvím prodávajícího. Kupující podnikatel je oprávněn používat ochrannou známku RYOR jen v rozsahu nezbytném k určení účelu výrobku. V případě potřeby kupujícího podnikatele širšího užití ochranné známky RYOR pro informovanost veřejnosti o nabídce prodeje zboží značky RYOR si prodávající vyhrazuje právo, že užívání jeho loga, ochranné známky, chráněných průmyslových vzorů a značek bude vždy možné pouze na základě jeho výslovného písemného souhlasu. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo hodnotit a schvalovat způsoby využívání designu, grafických ztvárnění, sloganů a ochranné známky značky RYOR.

14.8. Kupující podnikatel se zavazuje, že v případě nákupu zboží řady Professional Skin Care bude nadále výrobky této řady nabízet a prodávat profesionálním kosmetickým specialistům vlastnící živnostenské oprávnění v tomto oboru. Výjimku tvoří výrobky řady PSC určené pro spotřebitele, které jsou uvedeny v ceníku.

14.9. V případě vzniku sporu mezi kupujícím spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, je kupující spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího spotřebitel je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

14.10. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

14.11. Kupující spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

14.12. Ryor a.s. potvrzuje, že obaly splňují požadavky § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Závěrečná ujednání

15.1. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího (RYOR a.s.) a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíc přibližuje. Prodávající a kupující tímto vylučují použití jakýchkoliv obchodních podmínek kupujícího. Případné odchylky od těchto obchodních podmínek platí pouze na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího. Ujednání v kupní smlouvě má přednost před těmito obchodními podmínkami.

15.2. Objednávka kupujícího je po doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

15.3. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považuje provozovna RYOR a.s., Karlovarská 207, 273 51 Kyšice a adresa kupujícího uvedená v objednávce. Doručováno mezi stranami může být také na elektronickou adresu kupujícího či prodávajícího.

15.4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020.

RYOR a.s.