KOSMETICKÁ PORADNA         telefon +420 277 001 234 po-pá (od 9-15h)     mail ryor@ryor.cz        BLOG

Reklamační řádVŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (v platném znění), a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele (v platném znění) upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím (spotřebitelem). Na kupujícího-podnikatele se vztahuje ustanovení zákona č. 513/1991 Sb.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době, nebo na případy rozporu s kupní smlouvou.

ZÁRUČNÍ DOBA

Našim zákazníkům poskytujeme standardně záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Záruční doba může být kratší/delší v závislosti na datu spotřeby zboží uvedeném na jeho obalu. Záruční doba zboží je pak omezena jeho datem spotřeby.

Záruka se nevztahuje na následující případy:
  • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením
  • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly
U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


NÁROK NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Zákazník je povinen zboží ihned po převzetí prohlédnout a případné zjištěné vady a poškození neprodleně nahlásit prodávajícímu.

Zákazník má právo uplatnit reklamaci na zboží, které má vady a bylo zakoupené u Prodávajícího. Za vadu zboží nelze považovat takovou změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používání, skladování či nesprávného zásahu. Zákazník je při reklamaci povinen se prokázat předložením dokladu o koupi zboží-faktury.


ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, e-mailem, popřípadě poštou. Zákazníkům doporučujeme obrátit se na naši společnost nejprve prostřednictvím reklamačního formuláře online, který je umístěný na webu společnosti www.ryor.cz. (zobrazit menu-kontakty-reklamační oddělení).

Kontaktní e-mail: reklamace@ryor.cz

Kontaktní telefon: 317 071 531, 317 071 540

Zákazník může uplatnit reklamaci v místě nákupu, na našich značkových prodejnách RYOR nebo přímo v provozovně společnosti.


Kontaktní adresy, kde je možné uplatňovat reklamaci:

RYOR a.s., Karlovarská 207, 273 51 Kyšice (provozovna společnosti)

Značková prodejna a kosmetický salon Praha 6, Jugoslávských partyzánů 12, 160 00

Značková prodejna Praha 1, Palác Metro, Národní třída 25, 110 00

Značková prodejna Poděbrady, Komenského 40

Značková prodejna Liberec, 5. května 39

Značková prodejna Plzeň, Sedláčkova 4

Značková prodejna Brno, Divadelní 3

Značková prodejna Hradec Králové, Československé armády 239/18

Značkové prodejny Slovensko, Heydukova 14, Bratislava, 811 08


Reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího, spolu s kopií nákupního/prodejního dokladu společně s vyplněným reklamačním protokolem nebo krátkým průvodním dopisem, nedohodne-li se kupující s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak. V krajním případě lze uvést číslo objednávky zboží, kdy může doklad o zaplacení vyhledat sám prodávající. Není to však jeho povinností.

Zboží na dobírku nebude přijato.

Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail, adresa). I v rámci reklamačního procesu se řídíme pravidly GDPR a chráníme vaše osobní údaje.


4. PRŮBĚH A ŘEŠENÍ REKLAMACE

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí reklamace. O vyřízení reklamace bude zákazník informován tak, že mu bude vystaveno potvrzení o vyřízení reklamace, v němž je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zákazníkovi zasláno na e-mail, předáno obchodním zástupcem společnosti nebo zasláno poštou.

V případě, že prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo na vrácení peněz.

V případě oprávněné reklamace, jejíž součástí bylo doručení reklamovaného zboží, má zákazník nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Takovou náhradu však musí zákazník uplatnit u společnosti do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, a to předložením dokladu o úhradě jím vynaložených nákladů. Prodávající v tomto smyslu preferuje dohodu se zákazníkem. K náhradě nákladů dojde bezhotovostně na bankovní účet, který zákazník pro tyto účely uvede.

Pokud zákazník není s vyřízením reklamace spokojený, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, může se s řešením sporu obrátit na ČOI.


5. KDY NELZE REKLAMOVAT

Zboží nelze reklamovat v těchto případech:
  • použité kosmetické přípravky bez zjevné závady
  • zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu
  • vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením
  • vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
  • zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží.
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

Tento reklamační řád je platný od 1. 5. 2023